Author: admin

การเพาะพันธุ์ปลาในช่วงฤดูหนาวเพื่อป้องกันปัญหาปลาตาย

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน รวมถึงแต่ละฤดูนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อเพียงมนุษย์และพืชผักเท่านั้น...

Read More