โต๊ะนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งของครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่จะต้องเลือกมาใช้งานอย่างมีคุณภาพ เพราะเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนอกจากในเรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานของเด็กนักเรียน ทางสถานศึกษาก็จะต้องพิจารณาถึงในเรื่องของความคุ้มค่าประกอบกันด้วย

สำหรับข้อคำนึงถึงในการพิจารณาเลือก โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ว่าจะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมและคุ้มค่านั้น สามารถพิจารณาได้ดังนี้
– โต๊ะจะต้องมีขนาดมาตรฐานที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน มีความสูงพอดี และมีพื้นที่เพียงพอ
– เก้าอี้ต้องมีความสูงที่พอดีกับโต๊ะ และทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี
– เป็นการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า ได้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด
– มีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่ต้องใช้งาน
– โต๊ะที่เลือกใช้ จะเป็นโต๊ะไม้ โต๊ะเหล็กพับ หรือโต๊ะที่เป็นวัสดุอะไรก็ตาม จะต้องมีความปลอดภัย เคลื่อนย้ายง่าย และทนทาน
– สามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่าย ทนแดด ทนฝนพอสมควร
– เมื่อใช้งาน ต้องมีการจัดตารางทำความสะอาด และดูแลโต๊ะตามเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดโต๊ะอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัสดุที่นำมาทำโต๊ะนั้นๆ
– หลีกเลี่ยงความสกปรก และคราบเลอะต่างๆ แม้ว่าโต๊ะจะมีความทนทาน ก็จะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด จึงจะใช้งานไปได้อีกยาวนาน
– โต๊ะไม้เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเรียนที่นั่งเป็นแบบหันหน้าเข้ากระดานทั้งหมด หรือจะใช้ในการนั่งเป็นกลุ่มของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนโต๊ะเหล็กพับนิยมใช้ในห้องที่ต้องนั่งเรียนกันเป็นกลุ่มของระดับชั้นมัธยมศึกษา เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ห้องเรียนคหกรรม เป็นต้น
– โต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่เลือกมาใช้งาน ต้องคำนึงถึงนักเรียนที่มีอยู่ในโรงเรียนด้วย เช่น หากเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีเด็กนักเรียนต่างชาติด้วย โต๊ะและเก้าอี้จะต้องรองรับสรีระของนักเรียนที่มีรูปร่างขนาดใหญ่กว่าได้ดีเช่นกัน

การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าทั้งในแง่ของความเหมาะสมในการใช้งานของนักเรียน และความทนทาน ปลอดภัยด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานได้มากที่สุด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายออกไปมากที่สุด